Oznámenie o vstupe OZ Fotoklub NOVA do likvidácie

Štandardný

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutí prijatých na zasadnutí členskej schôdze občianskeho združenia s názvom Fotoklub NOVA, so sídlom Ul.milosrdenstva 42, 040 01 Košice – Juh, Slovenská republika, IČO: 42103576, číslo spisu: VVS/1-900/90-32617, sa rozhodlo o dobrovoľnom rozpustení resp. likvidácii tohto združenia. Vyššie uvedené združenie sa zrušuje bez právneho  zástupcu/vstupuje do likvidácie ku dňu 09.07.2021, t.j. deň zasadnutia členskej schôdze. Fotoklub NOVA, ako dobrovoľné združenie fotografov naďalej pokračuje v svojej činnosti!

Členská schôdza občianskeho združenia rozhodla o vymenovaní do funkcie likvidátora združenia p. Ing. Peter Guspan, trvale bytom Stierova 7, 040 23 Košice, Slovenská republika. Deň vzniku funkcie likvidátora je 09.07.2021. Likvidátor je oprávnený konať v mene združenia samostatne.