Stanovy Fotoklubu NOVA

Štandardný

I. Č A S Ť
Názov, sídlo, štatutárni zástupcovia
Článok 1

Fotoklub NOVA (ďalej len fotoklub) je dobrovoľné občianske združenie občanov, ktorí sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Je neziskovou organizáciou, nezávislou od politických, ideologických a náboženských organizácií a hnutí.

Článok 2

Sídlom fotoklubu je: Milosrdenstva 42, 040 01 Košice

Článok 3

Štatutárnymi zástupcami fotoklubu sú predseda a dvaja podpredsedovia.

II. Č A S Ť
Poslanie a činnosť
Článok 1

Poslaním fotoklubu je zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vytvárať podmienky pre ich činnosť v oblasti fotografie.

Článok 2

(1) Fotoklub napĺňa svoje poslanie najmä tým, že
a) vyvíja aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvára na to
vhodné materiálno-organizačné podmienky
b) organizuje tvorivé dielne a semináre určené najmä pre členov fotoklubu, prípadne sa spolupodieľa na
organizácii takýchto podujatí
c) propaguje a publikuje svoju činnosť
d) zabezpečuje prezentáciu fotografií svojich členov doma aj v zahraničí
e) organizuje kolektívne výstavy fotografií svojich členov
f) pomáha svojim členom zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách
g) nadväzuje kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi či organizáciami, kultúrnymi a umeleckými
inštitúciami, subjektami a priaznivcami fotografie
h) prispieva k popularizácii fotografie a k zachovaniu kultúrnych hodnôt na podujatiach určených širokej verejnosti;
i) vykonáva propagačnú činnosť pre fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na rozvoji fotoklubu
(2) Konkrétne aktivity združenia sú rozpracovávané do Ročných plánov činnosti združenia, ktoré schvaľuje členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu.

III. Č A S Ť
Zásady hospodárenia
Článok 1

(1) Fotoklub ako nezisková organizácia zabezpečuje na svoju činnosť tvorbu vlastných finančných zdrojov a dbá na ich efektívne a hospodárne využívanie v súlade so svojím poslaním a cieľmi.
(2) Fotoklub hospodári a nakladá so svojím majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Majetok môže byť využívaný iba takým spôsobom a na také aktivity, ktoré sú v súlade so stanovami a cieľmi združenia.
(3) Fotoklub vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
(4) Zodpovednosť za hospodárenie fotoklubu nesú voči členskej základni vedenie fotoklubu a voči štátnym orgánom štatutárni zástupcovia.
(5) Členovia fotoklubu s výnimkou štatutárnych zástupcov nenesú zodpovednosť za prípadné straty a schodky v
hospodárení fotoklubu.

Článok 2

(1) Príjmami fotoklubu sú najmä
a) členské príspevky, ktorých výšku každoročne stanoví a schváli členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu;
b) prostriedky získané vlastnou činnosťou;
c) sponzorské príspevky a dary;
d) granty a dotácie na projekty.
(2) V záujme plnenia úloh vyplývajúcich z poslania fotoklubu môže združenie vyvíjať aj podnikateľské aktivity v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, pričom získané prostriedky sa použijú na ďalšiu činnosť fotoklubu a na jeho rozvoj.
(3) Fotoklub hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu.

IV. Č A S Ť
Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov
Článok 1 – Vznik členstva

(1) Členstvo vo fotoklube je dobrovoľné. Žiadosť o prijatie za člena fotoklubu môže podať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami fotoklubu a je ochotná aktívne sa podieľať na činnosti fotoklubu a hradiť členské príspevky.
(2) Uchádzač o členstvo vo fotoklube predloží vedeniu klubu písomnú žiadosť, ku ktorej priloží portfólio s ukážkou svojej tvorby v rozsahu minimálne 10 fotografií. Predložené fotografie posúdi členská základňa. Vedenie fotoklubu informuje uchádzača o výsledku rozhodnutia.
(3) Pokiaľ členská základňa rozhodne o prijatí, získa uchádzač status tzv. čakateľa na členstvo. Získanie tohto statusu je podmienené uhradením členského príspevku.
(4) Čakateľ má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen združenia, s výnimkou práva voliť a byť volený do orgánov združenia, hlasovať na zasadnutiach členskej schôdze a navrhovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze.
(5) Po uplynutí 12 mesiacov odo dňa prijatia uchádzača členská schôdza komplexne a objektívne posúdi mieru a formu zapájania sa čakateľa do činnosti združenia. Prihliadne aj k jeho fotografickej tvorbe, ktorú prezentoval na portáli združenia resp. pri osobných stretnutiach členov. Na základe týchto skutočností vedenie klubu rozhodne o prijatí alebo neprijatí za riadneho člena.

Článok 2 – Zánik členstva

Členstvo člena vo fotoklube zaniká
a) písomným oznámením člena o vystúpení z fotoklubu;
b) nezaplatením členských príspevkov v určenej výške a lehote
c) vylúčením za závažné porušenie stanov fotoklubu. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza po
prerokovaní veci za účasti člena. V prípade, že sa člen rokovania nezúčastní bez vopred doručeného a
akceptovateľného ospravedlnenia, môže členská schôdza vec prerokovať aj bez jeho účasti.
d) úmrtím člena;
e) zánikom fotoklubu.

Článok 3 – Základné práva a povinnosti členov

(1) Člen fotoklubu má právo najmä
a) zúčastňovať sa podľa svojho záujmu a svojich možností na aktivitách fotoklubu;
b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných fotoklubom a podieľať sa pritom na výhodách poskytovaných
jeho členom;
c) zúčastňovať sa na členskej schôdzi, predkladať na nej svoje návrhy, podnety a pripomienky.
d) Hlasovať, voliť a byť volený do orgánov fotoklubu po dosiahnutí veku 18 rokov
(2) Člen fotoklubu je povinný najmä
a) dodržiavať stanovy fotoklubu a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov;
b) podieľať sa podľa svojich záujmov, možností a schopností na plnení úloh a cieľov fotoklubu;
c) zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby neznižoval vážnosť fotoklubu;
d) platiť členské príspevky v súlade s rozhodnutím členskej schôdze.

V. Č A S Ť
Orgány združenia
Článok 1 – Orgány fotoklubu

Orgánmi fotoklubu sú
a) členská schôdza;
b) vedenie klubu;

Článok 2 – Členská schôdza

(1) Členská schôdza je najvyšším orgánom fotoklubu.
(2) Členskú schôdzu tvoria všetci členovia fotoklubu. Členmi členskej schôdze nie sú čakatelia na členstvo, môžu sa však zúčastňovať na jej zasadnutiach.
(3) Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne.
(4) Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov fotoklubu. Uznesenie členskej schôdze sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
(5) Z každého zasadnutia členská schôdza sa vyhotovuje zápisnica.
(6) Členská schôdza
a) prerokúva a určuje hlavné úlohy združenia a schvaľuje ročný plán jeho činnosti
b) prerokúva správu o činnosti fotoklubu
c) schvaľuje výsledky hospodárenia fotoklubu za uplynulé obdobie
d) volí a odvoláva členov vedenia a štatutárov
e) prijíma, doplňuje a mení stanovy fotoklubu
(7) Právo rozhodnúť o zániku fotoklubu má členská schôdza iba v prípade, ak sa na jej zasadnutí zúčastní viac ako polovica členov fotoklubu.

Článok 3 – Vedenie fotoklubu

(1) Vedenie je výkonný orgán fotoklubu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fotoklubu s výnimkou tých, ktoré sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze.
(2) Vedenie má piatich členov: predseda, dvaja podpredsedovia, hospodár a člen vedenia.
(3) Členov vedenia volí členská schôdza na funkčné obdobie 1 roka. Volebný poriadok schvaľuje členská schôdza pred začiatkom volieb.
(4) Vedenie fotoklubu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štvrť roka
(5) Vedenie fotoklubu plní najmä tieto úlohy:
a) riadi a organizuje činnosť fotoklubu v čase medzi členskými schôdzami;
b) pripravuje a v spolupráci s členmi realizuje ročný plán činnosti fotoklubu schválený členskou schôdzou;
c) rozhoduje o nakladaní s majetkom fotoklubu v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze;
d) podľa potreby zvoláva zasadnutie členskej schôdze fotoklubu;
e) reprezentuje fotoklub navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a jeho komunikáciu s ostatnými organizáciami;
(6) Vedenie sa pri svojej činnosti riadi stanovami fotoklubu, uzneseniami členskej schôdze a príslušnými právnymi predpismi.
(7) V mene fotoklubu sú oprávnení konať a zaväzovať sa iba štatutárni zástupcovia fotoklubu, pričom v ekonomických otázkach sa vyžaduje podpis predsedu a jedného ďalšieho štatutárneho zástupcu
(8) Členstvo vo vedení fotoklubu zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen vedenia zvolený;
b) písomným prehlásením člena vedenia, že sa vzdáva členstva vo vedení fotoklubu;
c) odvolaním. O odvolaní člena vedenia pred vypršaním jeho funkčného obdobia musí rozhodnúť výročná
schôdza;
d) vylúčením z fotoklubu;
e) úmrtím.

VI. Č A S Ť
Záverečné ustanovenia
Článok 1 – Zánik fotoklubu

(1) Fotoklub zaniká
a) rozhodnutím členskej schôdze o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením.
b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení fotoklubu.
(2) Pri zániku fotoklubu sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie, pokiaľ celé imanie fotoklubu nenadobudne jeho právny nástupca.
(3) Na likvidáciu fotoklubu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných
spoločností. Fotoklub je povinné oznámiť ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento pomerne rozdelí medzi všetkých členov fotoklubu ku dňu likvidácie.
(4) Ukončenie likvidácie a zánik fotoklubu je jeho predstavenstvo povinné do 15 dní oznámiť Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.

Článok 2 – Právne vzťahy a riešenie sporov

(1) Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri fotoklubu i navonok sa riadia týmito stanovami. V tých veciach, ktoré stanovy fotoklubu neupravujú, sa právne vzťahy riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
(2) Prípadné spory medzi členmi a fotoklubom, vzájomné spory medzi jednotlivými členmi fotoklubu súvisiace s ich členstvom vo fotoklube, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene združenia, budú riešené
kompromisom s pomocou spoločne vybraného arbitra.
(3) Ak sa nepodarí spor vyriešiť zmierením, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prerokovanie miestne príslušnému súdu podľa sídla fotoklubu. Toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade rozhodovania súdu vyššieho stupňa.

V Košiciach 18.9.2008