Čiernobiely svet

Štandardný

ciernobielySvetPlagatNovembrový výstavný program FotoGalérie NOVA predkladá  verejnosti snímky tohtoročných absolventov odboru fotografie Pomaturitného štúdia vzdelávania animátorov kultúry a knihovníkov v Krosne. Expozícia nazvaná Čiernobiely svet pozostáva z polstovky čiernobielych fotografii, ktoré sú verejnosti pristupné  do 25.novembra.

Pomaturitné štúdium vzdelávania animátorov kultúry a knihovníkov v Krosne je umeleckou školou, ktorá pripravuje mládež pre prácu v kultúrnych strediskách, spolkoch a verejných organizáciách. V priebehu dvoch rokov…

… vzdelávania študenti získavajú teoretické a praktické vedomosti z oblasti animácie kultúry podľa vlastného výberu v danom odbore.

Už viac rokov medzi mládežou sú úspešné také odbory ako: tanec, fotografia, animácia miestnych spoločností. V tomto roku nadšenci javiskových činností sa začali vzdelávať v novootvorenom odbore TEATR (divadlo). Realizujú mnohé podujatia, ktoré sa odohrávajú v Krosne. Organizujú koncerty, výstavy, happeningy, spoločenské akcie a taktiež spolupracujú s rôznymi kultúrnymi inštitúciami. Ich blízkym partnerom je Regionálne Centrum Kultúr Pohraničia v Krosne. Absolventi štúdia  nachádzajú svoje uplatnenie na trhu práce. Uskutočňujú svoje záľuby, pripravujú deti, mládež a dospelých v odbore umenia tvorivých činností a angažujú sa aj vo svojich miestnych spolkoch a kluboch.

V Košiciach prezentované snímky predstavujú iba malú časť výstavy, ktorá je zároveň záverečnou skúškou poslucháčov druhého ročníka odboru Fotografia.
Vystavujúci autori:.Monika Dziak, .Łukasz Jaracz,.Jakub Miętus, Aleksander Pawłowicz, Elżbieta Sinda, Wojciech Skrzypek, Juliusz Stola, Artur Zychiewicz

Na VII. ročníku podujatia Fotografické konfrontácie v Rzeszowe poslucháči dostali cenu Marszalka Podkarpatského kraja. Fotografie boli  prezentované aj na výstave v  Dome Polonii v Rzeszowe.

Cyklus vzdelávania na škole trvá dva roky, počas ktorých poslucháči pôsobia v odborných činnostiach, kde poznávajú techniku aj technológiu fotografie, základné otázky kompozície fotografického obrazu, dejiny, estetiku aj súčasne prostriedky registrácie obrazu (spolu 848 hodín odb. predmetov). Okrem odborných predmetov v programe vzdelávania nachádzajú sa všeobecné predmety spojené s umením (veda o filme, hudbe, výtvarnom umení, kultúre i literatúre), ďalej s rozvojom osobnosti (psychológia, komunikácia, pedagogika) a rozvojom praktických vedomostí (informatika, cudzie jazyky, animačné predmety).

Absolventi pracujú ako inštruktori fotografie v kultúrnych domoch, ako fotoreportéri v najväčších poľských časopisoch, pracujú ako operátori kamier v štátnych aj komerčných programoch televízie, zaoberajú sa prácou režisérov, vedú vlastné štúdia fotografií, pracujú  v reklame.