Pravidlá súťaže Fotografia mesiaca

Štandardný

1.) Všeobecné podmienky
1.a) Fotografia mesiaca (ďalej FM) je klubová súťaž fotoklubu NOVA, ktorá má za cieľ prezentovať činnosť klubu, podporovať fotografické úsilie jeho členov a zvýšiť celkovú úroveň kvality fotografií. Do súťaže vstupujú členovia klubu podľa vlastného uváženia.
1.b) Podmienkou zaradenia do súťaže FM a hodnotenia súťažných fotografií je riadne členstvo v klube.
1.c) Splnením tejto podmienky získa člen klubu prístupové údaje od administrátora klubovej stránky.
1.d) Každý mesiac bude pre súťaž FM vyhlásená téma. Akceptovateľnosť motívu pre vyhlásenú tému je na rozhodnutí výboru klubu.
1.e) Súťaž bude prebiehať vo forme mesačných kôl (s výnimkou prázdnin, kde je interval dvojmesačný).

2.) Technické požiadavky
2.a) Každý súťažiaci môže do súťaže FM zaslať do každého kola tri fotografie, ktoré doposiaľ neboli prihlásené do niektorého z predchádzajúcich kôl.
2.b) Termín pre uzávierku súťaže pre každé kolo (mesiac) je 25. deň predchádzajúceho mesiaca.
2.c) Elektronický formát zasielanej fotografie je JPEG s rozlíšením maximálne 1024 pixelov na dlhšej strane.
2.d) Súťažné fotografie sa zasielajú na adresu: fotoklubnova@gmail.com
2.e) Každá fotografia bude pomenovaná:
Meno_ autora-Názov_ fotografie.jpg
pričom medzery budú nahradené znakom ‘_’ a názov fotografie bude od mena autora oddelené znakom ‘-‘ napr.: Július_Satinský-Keď_som_išiel_do_lesa_na_drevo. V názve súboru sa nebude používať diakritika. Subjekt (Predmet) mailu bude zonaceny ako “Fotografia mesiaca: ” a bude obsahovat aj meno autora a názov fotografie s diakritikou oddelené znakom ‘-‘.
napr.: Fotografia mesiaca: Július Satinský – Keď som išiel do lesa na drevo
2.f) Víťazné fotografie jednotlivých kôl (mesiacov) budú zhrnuté do ročnej súťažnej kolekcie, ktorá bude prebiehať v prvom mesiaci nasledujúceho roka súbežne s prvou FM v novom roku.

3.) Spôsob hodnotenia
3.a) Každá fotografia vstupuje do súťaže FM za rovnakých podmienok.
3.b) Do hodnotenia je možné vybrať len jednu fotografiu.
3.c) Vybranej fotografii je možné prideliť jednu až päť hviezdičiek.
3.d) Žiadny autor nesmie hodnotiť svoju vlastnú fotografiu. V prípade porušenia tejto zásady hrozí previnilcovi okamžitá diskvalifikácia.
3.e) Hodnotenie fotografie je konečné a nie je možné vykonať jeho opravu.
3.f) Z účasti v súťaži vyplýva povinnosť hlasovať v hodnotení daného kola. Fotografie, ktorých autori sa nezúčastnia hlasovania, budú po ukončení hlasovania diskvalifikované (bez ohľadu na počet bodov ktorý dostali)
3.g) V prípade nerozhodného stavu (viacero fotografií s najvyšším počtom bodov) bude vyhlásené dalšie, tzv. rozstrelové kolo, v ktorom budú členovia vyberať len z fotografií, ktoré získali najvyšší počet bodov. Toto kolo bude trvat od 25. do posledného dňa daného mesiaca.
3.h) Vo výnimočných prípadoch je možné vykonať opravu prostredníctvom administrátora súťaže.

4.) Výsledky súťaže
4.a) Víťazná fotografia FM bude po dobu celého nasledujúceho mesiaca vystavená v samostatnom poli webovej stránky.
4.b) Tieto zásady platia aj pre víťaznú Fotografiu roka.

5.) Termíny
– 1. dňa v mesiaci sa vyhlási nová téma
– od 1. do 25. dňa v mesiaci bude prebiehať príjem súťažných fotografií
– od 1. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci bude hodnotenie fotografií daného mesiaca
– od 25. do posledného dňa mesiaca budú spracované výsledky hodnotenia za uplynulý mesiac a vyhlásená nová téma

6.) Poznámky
6.a) V závislosti na skúsenostiach so súťažou FM môžu jej účastníci zasielať výboru
fotoklubu pripomienky, ktoré pomôžu súťaž skvalitniť.
6.b) Výbor fotoklubu každú relevantnú pripomienku zohľadní v nasledujúcom roku súťaže,
v duchu nemennosti pravidiel už prebiehajúcej súťaže. V prípade výrazných nedostatkov odstráni chybu do najbližšieho kola súťaže.

Košice 12.05.2014

Výbor klubu